Ağaç-İş Sendikası Tüzüğü

AĞAÇ-İŞ
TÜRKİYE AĞAÇ ve KÂĞIT SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
ANA TÜZÜĞÜ

2018-2022


MADDE 1- SENDİKANIN ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ:

a) Sendikanın adı “Türkiye Ağaç ve Kâğıt Sanayii İşçileri Sendikası’dır. Sendikanın kısaltılmış adı AĞAÇ-İŞ’tir.
b) Sendikanın Genel Merkezi Ankara’dadır. Bu Genel Merkezin ilden ile nakline Sendika Genel Kurulu yetkilidir.
c) Sendikanın Adresi Necatibey Cad. No:20/22-23 Sıhhiye-ANKARAdır. İl içeresindeki adres değişikliği ilgili mercilere bilgi verilmek kaydıyla Sendikanın Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 2- SENDİKANIN AMACI:

Sendika, çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik, sosyal, hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacı taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için;

Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda;
Demokratik ilkelerden sapmadan;
a) Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret sağlamaya çalışır.
b) Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri alır.
c) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye gayret eder
ç) Milli geliri artırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.
d) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplumun yaşayışındaki rolünü ve değerini anlamış ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.
e) Sendika, Türk Sendikacılık ülküsüne bağlı kalmak kayıt ve şartı ile üyelerinin Ekmek-Barış-Özgürlük, Sosyal Adalet, Sosyal Güvenlik ve insan haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmaları benimsemeyi başlıca prensiplerden biri sayar.
f) Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla işkolu içinde sendikayı geliştirir.


MADDE 3- SENDİKANIN ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Sendika amaçlarını gerçekleştirmek üzere Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik prensiplerden sapamaz.

 MADDE 4- SENDİKANIN YETKİ VE FAALİYETLERİ:

Mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;
a) Toplu İş Sözleşmesi akdetmek,
b) Toplu İş Sözleşmesi uyuşmazlığı çıkartmak,
c) Toplu İş Sözleşmesi uyuşmazlıklarında ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer tüm yargı organlarına başvurmak, mütalaa vermek, talepte bulunmak,
ç) Çalışma hayatından, mevzuattan, Toplu İş Sözleşmesinden, örf ve adetlerden doğan hususlarda temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, nakliye, neşir ve adi şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olmak,

d) Greve karar vermek ve idare etmek,
e) Uluslararası işçi kuruluşlarına üye olmak, üyelikten ayrılmak, üyesi bulunduğu Uluslararası işçi teşekküllerine delege, temsilci ve gözlemci göndermek,
f) Kanun ve Uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,
g) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 27. maddesi gereği işyeri sendika temsilcilerini atamak ve görevden almak,
h) Faaliyette bulunduğu (06) işkolu ve işyerlerinde çalışan işçileri sendika ilkeleri etrafında teşkilatlandırmak,
ı) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,
i) Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerde sosyal güvenlik, emeklilik ve benzeri hakların kullanılmasıyla ilgili olarak toplu iş ve bireysel iş sözleşmelerinden kaynaklı haklarını kullanma konusunda üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak,   
k) Üyelerin mesleki bilgilerini arttıracak, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisleri kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi geçirmesi için imkânlar sağlamak,
l) Bağışta bulunmamak kaydı ile evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına, nakit mevcudun yüzde 5’inden fazla olmamak koşulu ile kredi vermek suretiyle yardımcı olmak,
m) Bağışta bulunmamak kaydı ile üyelerin kooperatif kurmalarına yardım etmek ve aylık nakit mevcudun %5’ini geçmemek kaydı ile kooperatife kredi vermek,
n) Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve tecrübe kazandırıcı çalışmalarda bulunmak,
o) Aylık nakit mevcudun %40’ından fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak. Sendika faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır. 

MADDE 5- SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERECEĞİ İŞKOLU:

Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 4. maddesine göre kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen “06 sıra numaralı Ağaç ve Kâğıt işkolunda” kuruludur. Bu işkolu ile işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlarla asıl işe yardımcı işlerden olup, asıl işin dâhil olduğu bu işyerlerinde de Türkiye çapında faaliyet gösterir.
Bilahare mevzuat hükümleri veya yargı kararları ile sendikanın bu işkolu içinde sayılacak işler ve bu işkolu ile arasında ilgi kurulacak diğer işkollarındaki işler sendikanın işkolu kapsamındadır.

MADDE 6- SENDİKAYA ÜYE OLMA: 

1- 15 yaşını dolduran, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işçi sayılan ve 06 nolu işkolunda çalışan işçiler sendikaya üye olabilirler.
2- Sendikaya üyelik, Bakanlığın sağlamış olduğu elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunun sendika yönetim kurulunun kabulü ile e-devlet kapısı üzerinden kazanılır.
3- Üyelik için yapılan başvuru en çok 30 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.
4- Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma hakkı vardır. Mahkemenin kararı kesindir.
5- Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde üyelik ret kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.
6- Üyeler Sendika tüzüğü ile genel kurul kararlarına ve iç yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 7- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ASKIYA ALINMASI

1- Her üye e-devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir.
2- Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.
3- Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer.
Ancak, Çalışmaya devam edenler ile kuruluş ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.
4- İşkolunu değiştirenin sendika üyeliği ve delegeliği kendiliğinden sone erer.
5- Sendika ve Şubelerinin organlarında görev almak, üyeliği sona erdirmez. 
6- Üyenin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini ve delegeliği etkilemez.
7- Herhangi bir Askeri görev nedeniyle silâhaltına alınan üyenin üyelik ve delegelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.
8- Sendikadan çekilen üye, çekilme bildirimini sendikaya bildirildiği tarihten itibaren üyelik aidatını bir ay daha ödemek mecburiyetindedir

MADDE 8- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE İTİRAZ:

Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir.       
Çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır;
a) Sendika programı ile Ana Tüzük hükümlerine ve tüzük uyarınca hazırlanmış yönetmeliklere uymamak,
b) Grev ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine, Sendika organlarının yazılı karar ve talimatlarına aykırı hareket etmek,
c) Sendikaya kayıt ve kabul şartlarını kaybetmek ve bu şartlara aykırı hareket etmek,
d) Milli menfaatlere aykırı hareket etmek,
e) Sendikanın parasını, malını zimmetine geçirmek, borçlandırmak, maddi zarara uğratmak,
Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı Genel Kurulca verilir. Karar e-devlet kapısı üzerinden C.S.G. Bakanlığına elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

MADDE 9- SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR:

Sendikanın Genel merkez ve şubelerinin zorunlu organlarına, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirlenen esaslar dâhilinde Genel Yönetim Kurulunca kabul edilen seçim yönetmeliğine göre, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre delege veya üye seçimi yapılır.
Genel Kurul dışındaki zorunlu organlara seçilen asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. 

MADDE 10- ÜST KURULUŞA ÜYE OLMA ÜYELİKTEN AYRILMA:      

a) Sendikanın yurt içinde federasyona, yurt dışında bir federasyona veya konfederasyona üye olabilmesi için Olağan ve Olağanüstü (hazirun) Genel Kuruluna katılan delege tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile karar alması şarttır. Genel Kurul delege sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı olmadan üst teşekküle üye olunamaz.
b) Federasyon veya Konfederasyon üyeliğinden çekilmede (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.
c) Üye olmak, çekilmek ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.

MADDE 11- SENDİKANIN ORGANLARI:

A) ZORUNLU ORGANLAR
a) Sendika Genel Kurulu
b) Sendika Genel Yönetim Kurulu
c) Sendika Genel Denetleme Kurulu
ç) Sendika Genel Disiplin Kurulu

B) ŞUBE GENEL KURULU
a) Şube Yönetim Kurulu
b) Şube Denetleme Kurulu
c) Şube Disiplin Kurulu
C) İSTİŞARİ ORGANLAR
a) Başkanlar Kurulu

MADDE 12- SENDİKA GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ:

Sendika Genel Kurulu, teşekkülün en yüksek ve yetkili organı olup; şube genel kurullarından tüzük hükümlerine ve seçim yönetmeliğine göre seçilecek 200 delege ile Sendika Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinden meydana gelir.   
Genel Merkez ve Şube Genel Kurullarına katılacak delegelerin delegelik sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.
Ancak; Üyelikten istifa eden ve İşkolunu değiştirenlerin DELEGELİK sıfatı düşer.

MADDE 13- SEND. GEN. KURULUNUN TOPL. ZAMANI VE TOPL. ESASLARI:

Genel Kurul dört yılda bir, Sendikanın merkezinin bulunduğu yerde, Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatler arasında yapılır.
Seçim yapılacak Genel Kurul toplantılarından en az (15) onbeş gün önce genel kurula katılacak üye veya delegeleri belirleyen listeler, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir.
İki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu ile denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi, Genel Kurula katılacaklara toplantı tarihinden 15 gün önce gönderilir.
Genel Kurul toplantı nisabı, delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılır. Ancak, ikinci toplantıya katılanların sayısı üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.
Delegelerle toplanan Genel Kurulda Delege olmayanlar, üyelerle toplanan Genel Kurullarda üye olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve aday olup oy kullanamazlar.
Genel Kurula çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Genel Kurul toplantısı, yetkili seçim kurulu başkanlığına bildirilen yer, gün ve saatler arasında yapılır.
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi, Genel Kurula katılan delegelerin 1/10’ unun yazılı teklifiyle mümkündür.
Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yoklama yapılır, yeterli çoğunluğun mevcudiyeti halinde Genel Kurulu Sendika Genel Başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden birisi açar. Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve yeterince kâtip seçilir.
Divan Kurulu seçimi açık oyla yapılır. Başkanlık divanı Delegeler arasından veya TÜRK-İŞ ya da TÜRK-İŞe üye olan teşkilat üyeleri arasında seçilir.

MADDE 14- SENDİKA GENEL KURUL KARAR NİSABI:

Genel Kurulun karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak, bu sayı üye veya Delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz

MADDE 15- SENDİKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

Sendika Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurul üye veya delegelerinin 1/5’nin yazılı isteği isteğinin iyi niyet kurallarına uygun, haklı, geçerli veya inandırıcı nedenlere dayandırılması şartıyla Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek altmış gün içerisinde, çağrıdaki gerekçeleri dikkate alarak kabul veya ret kararı verir, verilen karar yasal süre içerisinde ilgililerine tebliğ edilir. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, altmış gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere toplanır.
Talep tarihi itibariyle Olağan Genel Kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde Olağanüstü Genel Kurula gidilmez.
Ancak, isteğe konu olan hususlar Olağan Genel Kurul gündemine alınır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve gündem dışı konuların görüşülmesi konusunda teklifte bulunulamaz.

MADDE 16- SENDİKA GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ:

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır
a) Organların seçimi,
b) Tüzük değişikliği,
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi,
ç) Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabulü,
e) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, Her türlü taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması”, “Araç satın alınması ya da satılması”, “Tüm Bankalarda Sendika adına vadeli vadesiz hesap açmaya ve kapatmaya”, “Sendika adına Genel Yönetim Kurulu vadeli ya da vadesiz kredi çekmeye”, “Sendika adına resmi kurumlarda her türlü işlem yapmaya”Genel Yönetim Kurulu tam yetkilidir.
f) Konfederasyonlara üye olma veya çekilme,
g) Şube merkezlerinin başka bir ile taşınması, illerin ve/veya işyerlerinin Şubelere bağlanması, Şube isimlerinin değiştirilmesi, Şube açma, birleştirme veya kapatma konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. Genel Yönetim Kurulu gerekli gördüğü il ve ilçelerde gerektiği sayıda yeni şubelerin açılması, mevcut şubelerden Ankara, Denizli, İstanbul, Isparta, İnegöl, İzmit, Akdeniz-Mersin, Kartepe, VezirköprüŞubelerinin üye sayıları Ana Tüzükte belirlenen sayının altına düşmesi halinde gerekli görülenlerin birleştirilmesi veya kapatılması yetkisi Genel Yönetim kuruluna verilmiştir.
Mevcut sendika şubelerinin üye sayıları Ana Tüzüğün “Madde 30”da tespit edilen sayıların üzerine çıkması halinde şubedeki kadroların profesyonel olarak görevlendirilmesi ya da Profesyonel yöneticiliğinin kaldırılması yetkisi Genel Yönetim Kuruluna verilmiştir.
h) Aynı işkolundan olmak şartıyla bir başka sendika ile birleşme veya katılma, “Aynı işkolunda faaliyet gösteren veya aynı işkolunda olmak şartı ile bir başka sendika ile birleşme veya katılma”yetkisi Genel Yönetim Kuruluna verilmiştir.
ı) Sendikanın uluslararası işçi kuruluşlarına üye olması veya üyelikten çekilmesi,
i) Sendikanın feshi,
k) Disiplin Kurulu kararlarının incelenerek ihraç edilecek üyeler hakkında karar verilmesi,
l) Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
m) Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile ödenek, yolluk ve tazminatın tespit edilmesi.
n) Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatların tespit edilmesi
o) Üst kuruluş Genel Kuruluna gidecek delegelerin seçilmesi,
ö) Mevzuat veya tüzük gereğince, genel kurul tarafından yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlaması,
p) Delege seçiminde uyulacak esasların, kanuna aykırı olmamak üzere düzenlenmesi

MADDE 17- SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELEKLER:

6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununda belirtilen Sendika ve Konfederasyon Yöneticileri için öngörülen nitelikleri taşımak.

MADDE 18- GENEL YÖNETİM KURULU:

Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla, Genel Kurulu oluşturan delegeler arasından seçilecek bir Genel Başkan, bir Genel Sekreter, bir Genel Mali Sekreter olmak üzere 3 asıl üyeden oluşur. Asıl üye adedi kadar yedek üye seçilir. 

MADDE 19- GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ                       

Genel Yönetim Kurulu, Sendikanın Genel kurulundan sonra en yetkili karar ve icra organıdır.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri;
1) Üyeler adına Toplu İş Sözleşmesi akdetmek veya şube yönetim kurulu üyelerinin biri veya birkaçına ayrıca gerektiğinde sendika personeline genel yönetim kurulu adına Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılmaya, tutanakları imzalamaya yetki vermek,
2) Toplulukta iş uyuşmazlığı çıkarmak,
3) Grev kararı almak, uygulamak ve kaldırmak,
4) Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde tefsir etmek,
5) Kurulların kararlarını uygulamak,
6) Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
7) Çalışma ve Mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp Genel kurula sunmak,
8) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
9) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,
10) Yurt içinde ve dışında Sendikanın üyesi bulunduğu işçi kuruluşuna ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve gezilere katılacakları tespit etmek,
11) Sendika üyeliğine başvuranların üyeliklerinin kabul veya reddine karar vermek,
12) Şube Yönetim Kurulu üye sayısının toplantı nisabının altına düşmesi veya herhangi bir nedenle infisah etmiş şube yönetim kurulu yerine yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçime kadar gerekli tedbirleri almak, şube yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması veya Genel Disiplin Kurulunca el çektirilmesi halinde, yedek üyelerden, yedek üyelerin sayıca yetersizliği halinde üyelerden zorunlu organları atamak.
13) Kanun, Toplu İş Sözleşmesi ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara girecek işçi üyeleri seçmek ve göndermek,
14) İş anlaşmazlıklarında ilgili makam, merci, uzlaştırma, arabulucu ve hakem kurallarına, iş mahkemelerine ve benzeri yargı mercilerine kanun hükümlerine göre başvurmak, mütalaa bildirmek ve onlardan talepte bulunmak,
15) Üyelerini temsilen çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, hizmet akitlerinden, örf ve adetten doğan hakları ile sigorta haklarından işverenle, diğer şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, akitler yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu sebeple açtığı davalarda husumete ehil olmak, davayı kabul veya red etmek, sulh olmak, ibra etmek,
16) Tüzükte belirlenen Sendika amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli bilim ve teknik bürolar kurmak ve bunlar için gerekli elemanları bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, sendika ve şubede çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini çalışma şartlarını, ikramiye ve sosyal haklarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalışan işçiler için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak,
17) İşçilerin mesleki bilgilerini arttıracak, milli tasarruf yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisleri kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak,
18) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve aylık nakit mevcudunun %5 inden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek,
19) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve aylık nakit mevcudunun %10’ undan fazla olmamak kaydıyla kooperatiflere kredi vermek,
20) Üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmak,
21) Bankalardaki aylık nakit mevcudunun %40’ından fazla olmamak kaydıyla sınaî ve iktisadi kuruluşlara yatırımlar yapmak,
22) Gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi hususunda gerekli işlemleri yapmak veya bu işlemlerin yapılması hususunda Genel Yönetim Kurulunca yetkili olarak görevlendirilecek kişileri tespit etmek ve onlara yönetim kurulu kararıyla Noter kanalıyla yetkilendirmek,
23) Başkanlar Kurulunu toplantıya çağırmak,
24) Kanuna, Genel Kurul kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden şube yöneticileri ile işyeri temsilcilerine haklarında kesin karar verilinceye kadar, tedbir niteliğinde geçici olarak görevden el çektirilmesi istemiyle sendika disiplin kuruluna sevk etmek,
25) Tüzük yönetmelik hükümleri gereğince şube olağanüstü Genel Kurulunun toplanmasına karar vermek, Şubenin olağan ve olağanüstü Genel Kurulu ile ilgili gündemi belirlemek,
26) Tüzük tadil teklifleri hazırlayıp genel kurula sunmak, dâhili yönetmelikleri hazırlayıp uygulamaya koymak,
27) Bölge temsilcilikleri kurmak ve bu temsilciliklere bölge temsilcisi ile yeterli eleman atamak,
28) Sendika şubesinin faaliyet alanı içindeki işyerlerinde, çalışmalarından dolayı şube yönetim kuruluna karşı sorumlu olmak üzere temsilcilikler kurmak ve atamak veya bu konuda şube yönetim kurulunu yetkili kılmak,
29) Şube disiplin kurulunca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde sendika disiplin kuruluna sevk etmek,
30) Sendika adına şubelerde yapılan sarf ve sair harcamaları usul, kanun, tüzük, yönetmelik uyarınca inceleyip karara bağlamak,
31) Şubelerde çalıştırılacaklar için bütçe dâhilinde kadro açmak
32) Genel Yönetim Kurulu kararı ile Şube merkezlerinin başka bir ile taşınması, illerin ve/veya işyerlerinin Şubelere bağlanması, Şube isimlerinin değiştirilmesi, şube açmak, birleştirmek veya kapatmak,
33) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununun 27. maddesi gereğince işyeri temsilcilerini atamak, değiştirmek veya görevden almak,
34) 6356 sayılı kanunun 6. maddesinde sayılan suçlardan biri ile mahkum olan veya Fiilen çalışmayan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olmayan delegeler ve üyeler arasından sendika, sendika şubesi organlarında görevlendirilmiş kişilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yazılı bildirim üzerine ilgilinin görevine son vermek işlemi de dahil olmak üzere gereğini yapmak,
35) Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü teşebbüs ve çalışmalarda bulunmak,
36) Taşınmaz mallar ile demirbaş alımında ve mevcutların satımında uygulanacak usul ve esaslar hakkında bir yönetmelik hazırlamak ve hazırlanan yönetmelik doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak,
37) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
38) Sendika yöneticilerinin, üyelerinin ve sendikada çalışanların yapacakları seyahatlere karar vermek, 
39) Grev ve Lokavt süresince, sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek,
40) Ana Tüzüğün ilgili maddelerinde yönetim kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirmek,
41) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,
42) Ana Tüzüğün 16. maddesinde sayılan, Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışındaki görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
43) Sendikanın paralarını yatırılacağı bankayı tespit etmek,
44) Mali sekreterin yokluğunda yerine bakacak ve imzaya yetkili yönetim kurulu üyesini tespit etmek,
45) Genel kurul kararı uyarınca sendikanın aylık nakit gelirlerinin %5ini aşmamak kaydıyla sosyal amaçlı harcama yapılmasına karar vermek;

46) Sendika adına alınacak olan her türlü taşınır taşınmaz mallar ve otomobiller, Gayrimenkul alımı için bankalardan vadeli vadesiz kredi kullanmak. “Her türlü taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması”, “Araç satın alınması ya da satılması”, “Tüm Bankalarda Sendika adına vadeli veya vadesiz hesap açmaya kapatmaya”, “Sendika adına Genel Yönetim Kurulunun vadeli ya da vadesiz kredi çekmeye”, “Sendika adına resmi kurumlarda her türlü işlemleri yapmaya”, “Sendikanın Bankalardaki vadeli vadesiz tüm hesaplarından Para çekmeye”, “Sendikayı temsilen, Sendika tüzel kişiliği adına resmi kurumlarda her türlü işlemleri yapmaya” “Sendikanın adına demirbaş almaya” “Alım satım Yönetmeliğine göre Gayrimenkul satmaya” Genel Yönetim Kurulu tam yetkili kılınmıştır.
47) Genel Yönetim Kurulu “Şube açmaya, kapatmaya ve Şubeleri birleştirmeye” tam yetkilidir. Ayrıca, “Sosyal tesis, Lokal vb. açmaya işletmeye ve üçüncü şahıslara ve müstecire kiralamaya, bu sözleşmeleri fesih etmeye” tam yetkilidir.
48) Gerektiğinde Yönetim kadrolarına yardımcı idari personel olarak, Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcılıkları görevine personel istihdam etmek.
49) Genel Yönetim Kurulu sendikanın Genel Mali durumunu değerlendirerek imkânlar dâhilinde toplamda ödenecek rakamın sendikanın yıllık nakit gelirinin %3’ünü aşmamak kaydıyla, 6356 sayılı Kanunun 28. maddesinin 7. fıkrası gereği, aynı kanunun 26. maddesinin 9. fıkrası gereği; sendikamıza üyeliği ve aidat ödemesi şartına bağlı olarak 4 yıllık Devlet Üniversitesinde (örgün öğretim) okuyan eş ve çocuklarına eğitim amaçlı yardımda bulunmak.
50) Aynı işkolundan olmak şartıyla bir başka sendika ile birleşmeye veya katılmaya Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.     

MADDE 20- GENEL YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI:

Yönetim Kurulu haftada bir olmak üzere olağan olarak toplanır. Sendika Genel Başkanı, yokluğunda kendisine vekâlet eden yönetim kurulu üyesinin çağrısı veya diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin talebi üzerine olağanüstü toplantı yapılır.
Yönetim kurulunun toplantı sayısı, üye tam sayısı salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyenin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanın oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur.
Yönetim kurulu oylamaları açık yapılır. Oylamanın gizli yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.
Yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Yönetim kurulu yedek üyeleri arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre Yönetim kurulu üyeliğine çağrı yapılır. Yönetim kurulu üye sayısı tamamlanır. Yönetim kurulu üye sayısı bu suretle tamamladıktan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler kendi aralarında boşalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.
Ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, Genel kurul, mevcut Yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının süresi içinde yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme, üyelerin arasından seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

MADDE 21-  GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde, yurt dışında başkan temsil eder. Yönetim kurulu ve

başkanlar kuruluna başkanlık eder. Sendika bünyesinde genel hükümler dâhilinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.
b) Genel Başkan sendikadaki bütün büroların amiri olup, şubeler dâhil her türlü çalışmaları denetim ve tetkike yetkilidir.
c) Ağaç-İş Sendikası adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunma yetkisi Genel Başkana aittir. Yönetim kurulu kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği beyanattan bizzat sorumludur.
ç) Ağaç-İş Sendikasının yazışmalarını ve belgelerini Genel Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi ile imzalar.
d) Genel Denetim Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmekle görevlidir.
e) Genel Başkan lüzumu halinde herhangi bir karar alınmaksızın ayda 1.500,00.-TL’ye (Binbeşyüz) kadar harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda bu durumu Genel Yönetim Kuruluna bildirir. Genel Yönetim Kurulu yapılan masrafı uygun görmez ise sarf edilen para Genel Başkandan tahsil edilir. Bu tür harcama yalnız Genel Başkan tarafından yapılır.
f) Genel Başkan Sendika yayın organının sahibidir.
2- GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Ağaç-İş Sendikasının ve Şubelerinin idari işlerini yürütür ve her türlü yazışmalar, defter ve dosyaları düzenletir. Teşkilata idari işler konusunda talimat verir.     
b) Sendikanın Genel Yönetim ve Başkanlar Kurulu gündemini hazırlar, karar defterini tutar ve kararların yürütümünü sağlar.
c) Yönetmelik, talimat, genelge ve tamimlerin hazırlanmasına nezaret eder, uygulanmalarını sağlar.
d) Sendikanın amaçları ile ilgili yayın, istatistik ve bilgileri derler.
e) Derlenen bilgileri ve araştırma sonuçlarını değerlendirir.
f) Toplu İş Sözleşmeleri için lüzumlu araştırma ve incelemeleri yaparak sözleşme tasarılarını hazırlar ve hazırlattırır.
g) İlgili yazışmaları, Genel Başkanla birlikte, başkanın bulunmadığı hallerde diğer yönetim kurulu üyelerinden birinin imzası ile yapar. Personelin çalışmalarını denetler, görevleri ile ilgili talimatlar verir, sicil ve izin defterlerini tutar.
h) Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görevlerini aynen deruhte eder.
ı) Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak.
i) İşçilerin üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemlerini gözetmek, sendikanın üyelik arşivini düzenlemek, bu işle ilgili görevleri yönetmek, üye envanterlerini çıkarmak.
k) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda rapor hazırlayarak sendika yönetim kuruluna sunmak.
l) Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerin zamanında ve gereği gibi yapılmasını sağlamak,
m) Sendikanın faaliyet sahası dışında olan işyerlerinin teşkilatlanmasını sağlamak.
n) Sendika temsilcilerinin atanması konusunda şube başkanları ile istişarede bulunmak suretiyle sendika yönetim kuruluna öneride bulunmak.
o) Teşkilatlanmanın faydalarını anlatmak, teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda sendika yönetim kurulu üyeleri ile birlikte mesai sarf etmek.
p) Yurdumuzun genel fiyat ve ücret araştırmalarını yapmak, bu amaçla toplayacağı dokümanlardan yararlanarak işkolumuzda işçilik ücretleri, işçilik ücretlerinin maliyetlere intikali konusunda istatistikî veri ve grafikleri tanzim etmek.
r) İşkolumuzda Kurulu gerek teşkilatlandırdığımız ve gerekse ileride teşkilatlandıracağımız işyerlerinde çalışan üyelerimizin ekonomik durumlarıyla ilgili araştırmalar yapmak.
s) Genel Mali Sekreter ile koordineli çalışarak yapılan araştırmalar neticesinde varılan sonuçları genel yönetim kurulunun tasvibine sunulduktan sonra sendika yayın organı ile teşkilata duyurmak.
t) Sendikanın genel ücret politikasını belirleyerek, toplu iş sözleşmesi taslak çalışmalarında işyeri şube yöneticilerini de çağırarak işyeri için takip edilecek ücret ve sosyal yardım miktarlarını belirlemek ve genel yönetim kurulunun tasvibine sunmak.
u) Çalışma hayatıyla ilgili yasal mevzuatı, ilmi ve kazai içtihatları günü gününe takip ederek gerekli gördüğü hususlarda teşkilata tamim yapmak.
v) Toplu iş sözleşmesinin tatbiki ve tefsirinden çıkan hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi hususunda sendikamız, hukuk servisinden hukuki görüş almak.
y) Genel Merkez Yönetim kurulunca verilecek diğer işleri yapmak.

3- GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.
b) Mali muvazeneyi, tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanlarla her ayın sonunda Yönetim Kuruluna sunmak.
c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek.
ç) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak.
d) Şubelere zamanında sarf avanslarının gönderilmesi ve sarfların gözetim ve denetimini yapmak.
e) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak.
f) Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak.
g) Sendika Genel Yönetim Kurlunun kararı doğrultusunda, Sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesini ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak.
h) Genel kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçeler arası aktarmalar konusunda Sendika yönetim kurulundan karar almak, tekliflerde bulunmak.
i) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkanla birlikte imza etmek, Genel Başkanın yokluğunda Tüzük hükümlerine göre yetkili olan Sendika Yönetim kurulu üyesi ile imza işlerini yürütmek.
j) Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve Sendika Yönetim Kuruluna sunmak.
k) Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde, Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek herhangi bir bankaya vadeli vadesiz yatırmak.
I) Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dışında sendika kasasında aylık 10.000,00.-TL’den fazla para bulundurmamak, (Bu miktar dönem içinde her çalışma yılında %50 artırılır).
m) Sendika Genel Yönetim Kurulu üyelerinin sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunun 29. maddesi uyarınca düzenleyip notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri Sendika Genel Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazmak ve bu belgeleri deneticilere vererek Genel Yönetim Kurulu karar defterini deneticilere imzalatmak.
n) Yasa gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında tam olarak bildirmek ve göndermek.
o) Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Sendika Genel Yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak
ö) 6356 sayılı Kanununun 18. maddesi uyarıca Sendika aidatının kesilmesi için işverenlere gönderilecek üye işçilerinin listelerinin zamanında işverenlere gönderilmesini sağlamak ve işverenlerce sendika aidatının üye ücretlerinden kesilip zamanında sendika adına kayıtlı bulunan banka hesaplarına gönderilmesini temin için her türlü işlemleri yapmak.       
p) Sendika gelirlerini, Sendika Genel Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda bankalarda hesap açtırarak yatırılmasını sağlamak ve lüzumu halinde Genel Başkanla birlikte, Başkan görevde olmadığı takdirde Genel Sekreterin müşterek imzasıyla para çekme salahiyetine haizdir.     
r) Eğitim programları hazırlamak, Sendika Yönetim kurulunun onayına sunmak ve onaylanan programın uygulanmasını sağlamak.
s) Sendikanın Tüzüğü ve Kanun esaslarına göre yapabileceği sosyal faaliyetler konusunda Sendika Genel Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, karar altına alınan faaliyetleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak,
t) Eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak.
u) Eğitim seminerlerin planlanmasında ve yürütülmesinde her türlü araştırmaların yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlamak, Sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vs. yayınlar yoluyla üyelerinin eğitilmesini temin etmek.
ü) Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek.

 

4- GENEL TEŞKİLATLANMA SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesi

için yardımcı olmak.

 1. İşçilerin üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemlerini takip etmek, sendikanın

üyelik arşivini düzenlemek, bu işlerle ilgili görevleri yönetmek, üye envanterlerini çıkarmak, Sendikaya üye olmak, üyelikten çıkmak veya çıkarılmak hususlarında Sendikalar kanunun 17. maddesi ve ilgili yönetmelik çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek.

 1. Sendikanın faaliyet sahası dışında kalmış işyerlerinin teşkilatlanmasını sağlamak.
 2. Eğitim programlarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.
 3. Yazışmaları Genel Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile imzalamak.
 4. Kendisine bağlı personel ve uzmanların düzenli çalışmalarını sağlamak.
 5. Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

5- GENEL BAŞKAN YARDIMCILIKLARI
Genel Başkanın teklifi ve Genel Yönetim Kurulunun kararıyla Başkanlar kurulunun görüşü de alınarak “Genel Başkan Yardımcıları” en çok 2 üyeden oluşabilir. Teşkilatlanma ve İdari konularla ilgili olarak Genel Başkanın verdiği görevleri yerine getirirler. 
Genel Başkan Yardımcıları, Genel Yönetim Kurulu toplantılarına bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak maksadıyla katılabilirler, görüşlerini bildirirler ancak oy hakları yoktur.

6- GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

Genel Sekreter Yardımcıları, Başkanlar kurulu kararı ile Genel Başkanın teklifi ve Genel Yönetim Kurulu kararı ile 1 kişi atanabilir. Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek görevleri yürütür.

MADDE 22- SENDİKA DENETLEME KURULU VE DENETİM USULU 
 1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından 6356 sayılı kanunun 6. maddesinde sayılan

suçlardan biri ile mahkûm olmayan, Fiil ehliyetine sahip ve Fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip delegeler ve üyeler arasından gizli oyla seçilen 5 asıl üyeden teşekkül eder. Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Denetleme Kurulunun görev süresi 4 yıldır.
Denetleme Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda da kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler. Senede 1 defa genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplanır. Bu toplantıya Şube Başkanları, Genel Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Disiplin Kurulu Üyeleri katılır.
Denetleme Kurulu 6 ayda bir Sendika Genel Merkezinde toplanıp, Sendika çalışmalarını denetlemeye mecburdur. Denetlemenin yapılabilmesi için Kurul üyelerinden en az 3 denetçinin bir araya gelmesi şarttır. Denetleme Kurulu Kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkanın bu toplantıya katılmaması halinde raportör başkanlık yapar.
Denetleme Kurulu toplantısında yalnız asil üyeler katılır. Asıl üyelerden bir veya bir kaçının Kurul üyeliğinden ayrılması halinde Denetleme Kurulu Başkanı yedek üye seçimindeki en çok oy alandan başlamak suretiyle sırasıyla yedekleri göreve çağırır.
Denetçiler denetimlerini Sendika Genel Merkezinde yaparlar, Sendikaya ait evrak ve defterleri sendika Genel Merkezinden dışarıya çıkaramazlar.
b) Denetleme Kurulu Sendika Tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimi yapar, ara raporunu sendika başkanına verir. Devre sonu raporunu da Genel kurula sunar.
Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
Yönetim Kurulun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapar.
Yönetim kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.
Sendika Tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerini yapar.

 1. Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında Sendikanın Mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde, durumu Yönetim Kurulu Başkanlığına bir raporla birlikte bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiil veya fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirmelerini ister.

Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararına ısrar etmesi halinde, Genel Denetleme Kurulu Genel Yönetim Kurulundan,  Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağrılmasını isteyebilir.
Görevden bu yolla el çektirilenlerin, Genel Kurulca görevlerine iade veya Sendikadan ihraçlarına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait Sendikadan varsa almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir.
Sendikadan ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine de başvurulur.

MADDE 23- SENDİKA GENEL DİSİPLİN KURULU:   

Sendika Genel Disiplin Kurulu, Sendika Genel Kurulu tarafından 6356 sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılan suçlardan biri ile mahkûm olmayan, Fiil ehliyetine sahip ve fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olan delegeler arasından gizli oyla dört yıl için seçilen 5 asıl üyeden meydana gelir. Aynı sayıda yedek üyede seçilir. Disiplin Kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda da kendi aralarında bir başkan ve bir rapor yazıcı seçerler.
Disiplin Kurulu asil üyelerinden bir veya bir kaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Disiplin kurulu başkanı, yedek üyelerden en çok oy alandan başlamak üzere göreve çağırır.
Disiplin kurulu Genel Yönetim Kurulunun kararı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az 3 kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Disiplin kurulu Kararlarını oy çokluğu ile verir.
Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Disiplin Kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını, gereği yapılmak üzere sendika başkanlığına sunar. Başkanın katılmadığı toplantılarda rapor yazıcı başkanlık yapar.
Disiplin Kurulu, Sendika Tüzüğüne, amaç ve ilkelere aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika ve sendika şubesi yöneticileri hakkında soruşturma yaparak uyarı, kınama veya geçici olarak görevden el çektirme cezalarından birini verir, sonucunu Genel Kurula ve diğer ilgililere bildirir.
Disiplin Kurulu, Sendika şubesi disiplin kurulları tarafından sendika üyesi hakkında verilen ve ilgililerce itirazın incelenmesi istenen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucunu gereğin yapılması için sendika şubesi başkanlığına gönderir.
Disiplin kurulu, şube disiplin kurulları tarafından Sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler, görüşünü de belirleyerek Genel Kurula sunulmak üzere Sendika Genel Başkanlığına verir.
Genel Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri yönetimin bilgisi dışında bir hafta süreyle işe devamsızlığı halinde Genel Disiplin kuruluna sevk edilir.

MADDE 24- BAŞKANLAR KURULU:   

Başkanlar Kurulu, Genel Yönetim Kurulu ile Şube Başkanlarından oluşur. Kurula katılan Şube Başkanlarının görevlerinin son bulması halinde yerine seçilen Şube Başkanı Kurula üye sıfatı ile katılır.
Kurula Genel Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.
Başkanlar Kurulu, Genel Yönetim kurulunun çağrısı üzerine 4 ayda bir, lüzumu halinde ise olağanüstü olarak toplanır.
Başkanlar Kurulu;
a) Şubelerin yerel sorunlarını dile getirir ve bu konuda yetkili kuruluşlara tavsiyede bulunur.
b) Toplu iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve uygulanması hakkındaki görüşlerini bildirir.
c) Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak, çalışmaları daha rasyonel hale getirmek için tavsiyelerde bulunur.
ç) Çalışma hayatını ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat üzerinde görüşlerini ortaya koyar.
d) Sendikanın hayatiyetiyle ilgili konularda görüşlerini açıklar.
e) Sendikanın Genel politikası hakkında istişarede bulunarak görüşlerini açıklar.
f) Şube ilişkileri ve ortak konular hakkında şubeler arası dengeyi sağlayıcı önerilerde bulunur.
Başkanlar Kurulunca ortaya konulacak öneri ve tavsiyeler bir tutanakla tespit ve imza edilir.
Tutanağa bağlı bu görüşler, Sendika Genel Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

MADDE 25- ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI: 

Şubeler, Genel Kurul kararıyla da açılabilir, bir diğeri ile birleştirilebilir veya kapatılabilir.
Genel Kurul tarafından alınan bu tür kararlar Genel Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir,
Genel Yönetim Kurulu Şube açılması, bir diğeri ile birleştirilmesi veya kapatılması konusunda tam yetkilidir. 

MADDE 26- ŞUBE GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ:

Şube Genel Kurulu şubenin en yüksek ve en yetkili organı olup, şubenin faaliyet sahası içine giren işyerlerinde çalışan üyelerden, Sendikalı üye sayısı 300’ü aştığı takdirde delegelerden, Şube Yönetim,  Denetim ve Disiplin Kurulu asıl üyelerinden meydana gelir.
Üye sayısı 300’ü aşan şubelerde genel kurula iştirak edecek delege sayısı 100’dür. Delege seçimleri Ana Tüzüğün 16/p maddesi gereğince Genel kurulca belirlenen esaslara göre ve bu çerçevede çıkarılan “Seçim Yönetmeliği” uyarınca yapılır.

MADDE 27- ŞUBE GEN. KUR. TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI:

Şube Genel Kurulları en geç 4 yılda bir Sendika Genel Yönetim Kurulunun kararı ile ve Sendika Genel Kurul toplantısından en az (2)  ay önce olmak üzere, Şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, tespit edileceği yer, gün ve saatler arasında toplanır.
Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az on beş (15) gün önce Genel Kurula katılacak üye veya Delegeleri belirleyen listeler, toplantının gündemi, yeri, saati, çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte seçim kurulu başkanlığına verilir.
Şube Genel Kurulların toplantı esas ve usulleri ile ilgili karar nisabı hakkında Sendika Genel Kurulları için uygulanan usuller uygulanır. 

MADDE 28- ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU:    

Şube Yönetim Kurulunun veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurul üye veya delegelerinin 1/5’nin yazılı isteği Genel Yönetim Kurulunca da benimsenmesi üzerine 60 (altmış) gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere toplanılır. Talep tarihi itibariyle olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilmez. Ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.
Şube Yönetim Kurulu üye sayısının yedekleri dâhil toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde, Şube Genel Kurulu Sendika Genel Yönetim Kurulunun kararıyla olağanüstü toplantıya çağrılır.
Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili işlemler 27. madde esaslarına göre yapılır.

MADDE 29- ŞUBE GENEL KURULUN GÖREVLERİ:

Şube Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
a) Organların seçimi,
b) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulların ibrası,
d) Sendika Genel Kuruluna Delege seçimi,
e) Mevzuat ve Ana Tüzük’ te belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmış konuların karara bağlanması. Şube Genel kurulların mali ibra yetkisi yoktur.

MADDE 30- ŞUBE YÖNETİM KURULU:

Şube Yönetim Kurulu Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla 6356 sayılı kanunun 6. maddede sayılan suçlardan biri ile mahkûm olmayan, Fiil ehliyetine sahip ve Fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olan ve Genel Kurulu oluşturan üye veya delegeler arasından bir Başkan, bir Sekreter ve bir Mali Sekreter olmak üzere 3 asil üyeden oluşur. Asil Üye adedi kadar 3 yedek üye seçilir. Sendikanın ekonomik durumu göz önünde bulundurularak;
Şubenin faaliyet alanına giren Toplu İş Sözleşmesi yapılmış işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye sayısı 750 ile 1499’a kadar olan Şubelere bir profesyonel (ücretli) kadro, 1500 ile 2999’a kadar olan şubelere iki profesyonel (ücretli) kadro, 3000’den fazla olan şubelere, üç profesyonel (ücretli) kadro verilebilir.
Ancak, Şube Yönetim Kurulu organlarının Profesyonel veya Amatör olarak değerlendirilmesi Sendikanın Genel Yönetim Kuruluna verilmiştir. Profesyonel Kadrolar hiçbir şekilde müktesep hak teşkil etmez.
Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye sayısının artması halinde ilave profesyonel yönetici kadrosu 3. ayın sonunda verilebilir.  Belirtilen oranlarda eksilmesi halinde, profesyonellik kadrosu, eksilme tarihinden itibaren 3. ayın sonunda geri alınır.
Profesyonelliği düşen yönetici, amatör olarak görevini sürdürdüğü sürece kendisine amatör şube yöneticilerine ödenen ödenekler ödenir. Şubelerde görevli profesyonel yöneticiler bütün mesailerini sendikadaki görevlerine ayırarak ücretli olarak çalışırlar.
Genel Merkez Yönetim Kurulunun oluru ile Amatör Şube Yöneticilerinin işyeri dışında örgütlenme çalışmalarında bulundukları süre içinde, çalıştıkları işyerlerinde meydana gelebilecek ücret kayıpları sendika tarafından ödenir.
Amatör veya profesyonel Şube Yöneticilerinin mevcut işyeri sayısına, örgütlenmek suretiyle Toplu İş Sözleşmesi bağıtlanan yeni işyerleri kazandırması halinde Genel Yönetim Kurulu tarafından Başkanlar Kurulunun da görüşünü alarak takdir edeceği oran veya miktarda primle ödüllendirebilir.

MADDE 31- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Şubeyi temsil ve görev yetkisi Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı tarafından kullanılır.
Kanunların, Sendika Tüzüğünün ve Sendika Genel Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde Şubenin yönetilmesi Şube Yönetim kuruluna aittir.
Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Gelir gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması, sarf yetkileri dâhilinde bulunan

harcamaların usulüne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve bunların karara bağlanması,

 1. İncelemek ve gereği yapılmak üzere sarf evraklarının fiş terkip defterine eklenerek sarfın

yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ ine kadar sendikaya gönderilmesi,

 1. Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak,

ç) Şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı Genel Yönetim Kurulunun
yetki vermesi şartıyla şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak,

 1.  Şubede istihdam edilecek eleman için kadro açılmasını Sendika Genel Yönetim

Kurulundan talep etmek,

 1. Şubece tutulması gerekli olan defterlerin muntazam tutulmasını sağlamak,
 2. Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı

üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.

 1. Şube dâhilinde teşkilatlanmayı sağlamak,
 2. Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine

katılma, müzakere tutanaklarının bir örneğini en geç bir hafta içinde sendikaya göndermek ve sendika adına toplu iş sözleşmesi akdetmek, toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerleri için hazırlanan sözleşme tasarılarını çağrı tarihinden en az 15 gün önce Sendika Genel Yönetim Kurulunun tasvibine sunmak,
ı) Şube Yönetim Kurulu, Sendika veya Şubesi adına dava açamaz, açılan davalarda husumete ehil olamaz. Ancak, Sendika Genel Yönetim Kurulunun yetki vermesi üzerine, sadece yetkili bulunduğu konularda şube veya üyeleri adına dava açabilir.
i) İşyeri Sendika baştemsilcisi veya temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi hususunda Sendika Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
j) Şube sınırları içinde kalan işyerlerinde çalışan üyelerin her türlü müracaatlarını incelemek, işverenler ve ilgili mercilerle ilişki kurarak sonuçlandırmaya çalışmak, mahalli temaslarında halledemediği konuları Sendika Genel Yönetim kuruluna intikal ettirmek,
k) 6356 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca sendika aidatının kesilip sendikaya gönderilmesini sağlamak ve şubeye kayıtlı üye işçilerin listesini sendikaya göndermek,
l) Sendika Genel Yönetim Kurulunun Ana Tüzüğe ve iç mevzuata uygun olan her türlü talimatını yerine getirmek,
m) Şube Genel kurulunca ve Sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.  

MADDE 32- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI:

Şube Yönetim Kurulu en çok 30 günde bir olağan olarak toplanır. Şube Başkanı veya yokluğunda kendisine vekâlet eden şube yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar.
Şube Yönetim kurulunun toplantı sayısı tüm üye sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyenin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanın oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur.
Oylamanın gizli veya açık yapılması Şube Yönetim Kurulunun Kararına bağlıdır. Şube Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçının herhangi bir nedenle Kurul üyeliğinden ayrılmaları halinde Ana Tüzüğün 20. maddesi hükümleri uygulanır.  

MADDE 33-ŞUBE YÖNETİCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

Şubeyi Şube Başkanı temsil eder. Şube Başkanı Şube Yönetim Kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.
Şube Başkanı, Şubedeki bütün büroların amiri olup, her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir. Sekreter ile Şube yazışmalarını, Mali Sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakını imza eder. Şube Başkanı Şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
2- ŞUBE SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkanın görev ve yetkilerini kullanır. Şube muamelatının yürütülmesi, Şube bürolarının yönetimi sekretere aittir. Şube Yönetim kurulunca Şube Başkanı tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir.
 3-ŞUBE MALİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Şubenin Mali konularındaki bilcümle işlemlerini Kanun ve Tüzük hükümleri ile Sendikanın yetkili organlarının talimatları dâhilinde yürütür. Mali konulara ait yazışmaları Şube Başkanı, Başkanın yokluğunda Şube Sekreteri ile birlikte imza eder. Şube Yönetim kurulunca ve Şube Başkanı tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir. 

  MADDE 34- ŞUBE DENETLEME KURULU 
 1. Şube Denetleme Kurulu, Genel kurul tarafından 6356 sayılı kanunun 6. maddesinde sayılan

suçlardan biri ile mahkûm olmayan, Fiil ehliyetine sahip ve Fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip delegeler ve üyeler arasından Genel Kurulu oluşturan üye ve delegeler arasından seçilen 3 asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da 3 yedek üye seçilir.
Şube Denetleme Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunun çalışma şeklini düzenleyen Tüzüğün 22/a maddesi hükümlerine kıyasen çalışır.
b) Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
Sendika Tüzüğüne uygun olarak gerekli Denetimi yapar, ara raporunu Şube Başkanına verir.      
Devre sonu raporunu da Şube Genel Kuruluna sunar.

MADDE 35- ŞUBE DİSİPLİN KURULU:

Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından 6356 sayılı kanunun 6. maddesinde sayılan suçlardan biri ile mahkûm olmayan, Fiil ehliyetine sahip ve Fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip delegeler ve üyeler arasından gizli oyla seçilen 3 asıl üyeden meydana gelir. Aynı sayıda 3 yedek üyede seçilir.
Şube Disiplin Kurulu, Sendika Disiplin Kurulunun çalışması ile ilgili tüzüğün 23. maddesi hükümlerine kıyasen çalışmalarını yürütür.
Şube Disiplin Kurulu, Sendika Tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen Sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar ve uyarı veya kınama cezalarından birini verir, sonucunu Şube Genel Kuruluna ve diğer ilgililere bildirir.
Şube Disiplin Kurulu, Sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları Sendikaya gönderilmek üzere Şube Başkanına sunar.

MADDE 36- ŞUBE FAALİYETLERİNDE UYULACAK ASASLAR:

Sendika Şubeleri, Sendikanın genel ilke ve prensiplerini zedeleyecek faaliyetlerde bulunamazlar. Yöneticilerin faaliyet ve beyanlarının kanuni sorumluluğu kendilerine aittir.

MADDE 37- SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR 

Genel Merkez ve Şubelerin zorunlu organlarına 6356 sayılı kanunun esasları dâhilinde ve Genel yönetim kurulunca kabul edilen seçim yönetmeliğine göre serbest, eşit, gizli, oy, açık sayım döküm esasına göre delege veya üye seçimi yapılır. Genel kurul dışındaki zorunlu organlara seçilen asıl üye kadar yedek üye de seçilir.

MADDE 38- SENDİKANIN GELİRLERİ: 

a) Üyelik ve dayanışma aidatları;
b) Sendikalar Kanununa göre yapılacak faaliyetler ile eğlence ve konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
c) Bağışlar,
d) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardan ibarettir.

MADDE 39- ÜYELİK AİDATI:

 a) Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylık üyelik ve dayanışma aidatı, bir günlük çıplak brüt ücreti tutarındadır.
b) Aidat kesilmesi esas ve usulleri hakkında 6356 sayılı Kanunun 18. maddesi hükümleri uygulanır.
Şöyle ki;
Sendikanın yazılı talebi ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine işveren, üyelerin Sendikaya ödemeyi kabul ettikleri (a) bendinde belirtilen aylık üyelik aidatını, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince Sendikaya ödenmesi gerekli dayanışma aidatını, işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatın nevini belirterek tutarını Sendikanın göstereceği banka hesabına göndermeye mecburdur.
Yukarıdaki hükümlere göre ödenmesi gereken aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen bir ay içinde ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemekle yükümlüdür.

MADDE 40- SENDİKANIN GİDERLERİ:

Sendika, amaçları ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz ve bağışta bulunamaz.
Sendikanın ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak bir aylık gelirlerinin %5ini her yıl üyelerin mesleki eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanır.
Sendika Genel Yönetim Kurulunun alacağı karar ve mevzuat gereğince sendikanın amacı doğrultusunda ilgili kişi ve kuruluşlardan uygulamaya ilişkin alınacak mütalaalar için harcamalar yapılabilir.

Sendika, üyelerine, çalıştırdığı kişilere ve Yöneticilere dâhil hiç kimseye borç veremez.
Sendika döküm defterinde kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

MADDE 41- BÜTÇENİN DÜZENLENMESİ:

Bütçe, Sendika Genel Yönetim kurulunca hazırlanır. Genel Kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır.
Bütçe, 4 yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.
Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayrimenkul mal karşılıkları ayrı ayrı gösterilir.

MADDE 42- SENDİKACA TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR:

Sendika aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.
a) Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri,
b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılmasına mahsus karar defterleri,
c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri,
ç) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
d) Aidat, yevmiye, döküm defterleri ile defteri kebir,
e) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar,
Yukarıda yazılı defterlerin bitimini izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilir.
Sendika, tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterlerde tutabilir.
Sendika defter ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 10 (On) yıl süre ile saklamak zorundadır.


MADDE 43- MAL BİLDİRİMİ

Sendikanın ve şubelerin kurucu ve yöneticileri kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait mal bildirimlerini 19.04.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmeliklere vermek zorundadır.

MADDE 44- MAL İKTİBASI

Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir.

MADDE 45- ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ:

Ağaç-İş Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Uluslararası İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu (BWI)’nın üyesidir.

MADDE 46- ÜST KURULUŞ TALİMATLARINA UYMA ZORUNLULUĞU

Ağaç-İş Sendikasının Şubeleri; Genel Merkezin ve TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun, Kanun ve Tüzük hükümleri doğrultusunda vereceği talimatlara uymak zorundadır. Bu talimatlara uymayan Şube Yöneticileri Genel Yönetim Kurulu kararıyla Genel Disiplin Kuruluna verilebilir.

MADDE 47- GÖREVLİLERİN ÜCRET, TAZMİNAT ve SOSYAL HAKLARI:

a) Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile profesyonel şube yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları Genel kurul tarafından tespit olunur.
b) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilecek üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı da Genel Kurul tarafından tespit olunur.
c) Sendika ve Sendika Şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ikramiye, ödenek, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tespite Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu hususlar tahmini bütçede ve Genel Kurula sunulacak faaliyet raporunda gösterilir. Toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.
d) Sendika organlarında görevli ücretli yöneticiler, 25 gün, ücretli personel ise kanuni yasal süreler kadar yıllık ücretli izin hakkına haizdirler. Yöneticiler ve personel bu izinlerini ait oldukları yıl içinde kullanmak zorundadırlar. Kullanılmayan izinler için herhangi bir ücret talep edilmez.
e) Sendika Yönetim Kurulu üyeleri ile Sendika Yönetim Kurulunca görevlendirilen teşkilat kademesindeki yöneticilerin, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin veya Sendika personelinin, Sendika ile ilgili bir görevi yerine getirmesi esnasında iş kazası geçirerek heyet raporuyla görev yapamayacak derecede malul kalması halinde ücretinin beş (5) katı, bu sebeple ölümleri halinde ise kanuni mirasçılarına ücretinin (10) katı tutarında tazminat ödenir.
f) Profesyonel (Ücretli Yöneticilerden) Sendika Genel Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev alanlara, seçime girmemeleri,  yeniden seçilememeleri, istifa etmeleri, vefatı, maluliyet ve emeklilik sebebi ile görevden ayrılmaları, çalışmakta iken yazılı talep etmeleri halinde Sendika Yöneticiliğinde geçen her tam yıl için yürüklükteki kıdem tazminatı tutarı kadar hizmet ödeneği ödenir. Tam yıla tamamlanmayan hizmetler için kıstelyevm uygulanır.
Şu kadar ki;
Genel Yönetim Kuruluna yazılı talepleri halinde, birinci bentte sayılan ücretli yöneticilerin hizmet ödeneklerinin, talep tarihi itibariyle hesaplanıp, Sendikanın mali imkânları da göz önüne alınarak, peşin veya taksitle, kimlere ne miktarda ve hangi tarihlerde Kıdem Tazminatı ödeneceğini bir kararla belirler.

 1. Sendika Genel Merkezinde ve Şubelerinde personel, uzman ve müşavir olarak çalışanların

kıdem tazminatları ilgili kanun hükümleri esasları dâhilinde ödenir.
Kıdem Tazminatı; 04.09.2016 tarihinden itibaren 30 gün olarak ödenecektir. Görevi sona ermeyip yöneticiliği devan edenlerin hizmet ödenekleri bir önceki tüzük hükümlerine göre en geç 01.08.2018 tarihine kadar sendikanın ödeme planına göre ödenecektir. Bu ödemeler yapıtlıktan sonra Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile Profesyonel Şube yöneticilerine ödenecek kıdem tazminatı 30 gün üzerinden olup, hesap edildiği dönemdeki Kıdem Tazminatı tavanını geçmemek şartıyla hizmet ödenekleri veya tazminatları ödenecektir. 

MADDE 48- BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER: 

Sendika veya Sendika şubesi yöneticileri (Genel Kurul hariç zorunlu organlarda görev alanlar) Sendika bünyesi içinde başka bir göreve seçilemez. Aksi halde Sendikadaki görevlerinden birini tercih eder.
Bu tercihini bir ay içinde kullanmaması halinde, son seçildiği görevi kendiliğinden düşer.

MADDE 49- YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI:
 1. Sendika Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve Sendika zorunlu organlarında görevli olan

üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları Sendika tarafından ödenir.
b) Sendika Denetleme, Disiplin, Başkanlar Kurulları üyelerinin toplantılara katılmalarından dolayı varsa ücret kayıpları ile yollukları Sendikaca ödenir.
c) Sendika Genel Denetim, Şubelerin Denetleme, Disiplin Kurulları üyelerinin toplantılara katılmalarından dolayı varsa ücret kayıpları ile yollukları Sendikaca ödenir.

MADDE 50- YURT İÇİNE VE DIŞINA GÖNDERME:

Sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşların toplantı, kongre ve sair çalışmalarına veya Sendikanın amaç ve çalışmaları ile ilgili olarak diğer resmi veya özel kuruluşlarca yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek toplantı, seminer ve sair sendikal faaliyetlere katılması, Genel Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yönetici, müşavir ve temsilcinin ücret ve yollukları, Sendika Harcırah Yönetmeliği esaslarına göre Sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktarı Genel kurulca tespit olunur.

MADDE 51- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Sendika Ana Tüzüğünde yapılacak değişiklikler, Sendika Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulu oluşturan üye veya delege tam sayısının 2/3 ekseriyetinin oyu ile mümkündür.  
Genel Kurulun toplantı yeter sayısı Üye veya Delege tam sayısının salt çoğunluğudur.
Tüzükte yapılacak değişiklikler TÜRK-İŞ’e bildirilir.

MADDE 52- FESİH VE TASFİYE:

Sendikanın Fesih kararını ancak olağan ve olağanüstü Genel Kurul alabilir. Fesih kararı Genel Kurul üye tam (Hazirun) sayısının 2/3’nin oyu ile alınabilir.
Fesih halinde durum, ”Tasfiye Heyeti” sıfatı ile Genel Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine yazılı olarak bildirilir.
Sendikanın mal varlığı üyesi bulunduğu üst kuruluşa devredilir.

MADDE 53- YÖNETMELİKLER:

Bu Tüzük uyarınca çıkarılacak gerekli Yönetmelikler Tüzüğün yürürlük tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Genel Yönetim Kurulunca hazırlanır. Başkanlar Kurulunun da görüşü alınarak yürürlüğe konulur.

MADDE 54- SENDİKA KURUCULARI:

Sendika Kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları ve ikametgâhları işbu tüzüğün son sayfasında tablo halinde gösterilmiştir.

MADDE 55- YÜRÜRLÜK:

Bu Ana Tüzük 30 Haziran 2018 tarihinde TÜZÜK TADİL KOMİSYONU tarafından değişiklikler yapılmış Komisyon üyeleri tarafından ittifakla kabul edilerek, 30 Haziran 2018 tarihinde yapılan Ağaç-İş Sendikasının 19. Olağan Genel Kurulu’nda her madde ayrı ayrı Komisyon Başkanı tarafından okunmak suretiyle Genel Kurulun onayına sunulmuş yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilerek 01.07.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.

MADDE EK-1: SENDİKANIN MEVCUT ŞUBELERİ

1- ANKARA               6- İZMİT
2- DENİZLİ               7- KARTEPE
3- ISPARTA              8- AKDENİZ-MERSİN
4- İNEGÖL                9- VEZİRKÖPRÜ
5- İSTANBUL
Bu şubelere bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye sayısı şube zorunlu organlarını oluşturan sayının iki katından aşağı düşmesi halinde bu şubeler kapatılır.

MADDE EK-2 MERKEZ ŞUBE AÇMA YETKİSİ

Sendika Genel Yönetim Kurulu tarafından açılmasına karar verilen merkez Şube bünyesinde kapatılan Şubelere bağlı İşletme veya işyerlerindeki kayıtlı üyeleri ile henüz Şube örgütlenmesi yapılmamış işyerleri veya işletmelerdeki üyeleri hangi Şube ile irtibatlandırılacağına karar verilebileceği gibi, Bu gibi işyeri veya işletmelerdeki üyelerin Türkiye düzeyinde herhangi bir il veya ilçede kurulacak bir merkez Şubesinde toplanmasını da kararlaştırabilir.

30 Haziran 2018